Ticaret hukuku

Egitim Dökümanları

1 )  Ticari işletmenin devri iyiniyetli üçüncü şahıslara ve alacaklılara karşı ne zamandan itibaren hüküm ifade eder?
A) Tescil ve ilandan
B) Noterin onayından
C) Zamanaşımının kesinleşmesinden
D) Takas beyanından
E) Ticaret mahkemesinin onayından
2 )  Aşağıdakilerden hangisi tacir gibi sorumludur?
A) Avalistler
B) Denetçiler
C) Kollektif şirket ortakları
D) Hukuken varsayılmayan bir şirket adına işlem yapanlar
E) Anonim şirket ortakları
3 )  Ticaret unvanı ile işletme adının devrine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İşletme adı tek başına devredilemez
B) Ticaret unvanı ticari işletme ile birlikte devredilebilir
C) İşletme adı ticari işletme ile birlikte devredilebilir
D) Ticaret unvanı tek başına devredilebilir
E) Aksi kararlaştırılmadıkça ticari işletmenin devri işletme adını da kapsar
4 )  Tescil ve ilanın üçüncü kişilerin iyiniyetini ortadan kaldırması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
A) Olumsuz etkisinin
B) Olumlu etkisinin
C) Açıklık ilkesinin
D) Açıklayıcı niteliğinin
E) Yaratıcı niteliğinin
5 )  Aşağıdaki durumların hangisinde, haksız rekabet nedeniyle manevi tazminat davası açılabilir?
A) Borçlar Kanunu’nun 49. maddesindeki şartların gerçekleşmesi
B) Borçlar Kanunu’nun 6. maddesinde öngörülen zımni kabulün gerçekleşmesi
C) Kollektif şirketlerdeki rekabet yasağına ilişkin şartların oluşması
D) Ticari mümessilin rekabet yasağına ilişkin şartların oluşması
E) Alacağın yenilenmesi
6 )  İsteğe bağlı defterler hangi durumda kanıt olabilir?
A) Takas gerçekleşince
B) Aval verilince
C) Yargıcın izniyle
D) Noter onayıyla
E) Onamaya ve beyana tabi defterlerle birlikte
7 )  Arızi olarak bir veya birkaç ticari işe aracılık eden tellal hakkında aşağıdaki kanunlardan hangisi uygulanır?
A) Markalar Kanunu
B) Bankalar Kanunu
C) Borçlar Kanunu
D) İcra ve İflas Kanunu
E) Türk Ticaret Kanunu
8 )  Cari hesap mukavelesinin yazılı şekilde yapılması ne şartıdır?
A) Zamanaşımı
B) Geçerlilik
C) Somutluk
D) Dürüstlük
E) Mücerretlik
9 )  Şirket bir sözleşmedir ki onunla iki veya daha ziyade gerçek şahıslar emeklerini ve mallarını kazanç paylaşmak amacıyla birleştirmeyi taahhüt ederler. Bu ortaklık tanımında yer alan aşağıdaki unsurlardan hangisi yanlıştır?
A) Kazanç paylaşmak amacı
B) Emek ve malları birleştirme taahhüdü
C) Şirketin bir sözleşme olduğu
D) Şirketin en az iki kişi arasında kurulduğu
E) Şirketin gerçek kişiler arasında kurulduğu
10 )  Kollektif ortaklıkta, rekabet yasağını ihlal eden bir ortağa karşı işleyecek olan zamanaşımı süresi, muamelenin yapıldığı tarihten itibaren ne kadardır?
A) 1 ay
B) 3 ay
C) 6 ay
D) 1 yıl
E) 3 yıl
11 )  Kollektif ortaklıkta bir ortağın iflas etmesi halinde aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
A) Ortaklığın borçları için diğer ortaklara başvurma hakkı doğar
B) Ortaklığın borç ve taahhütleri muaccel hale gelir
C) Diğer ortaklar müflis ortağı ortaklıktan çıkarabilir
D) Yargıçtan şirketin devamı hakkında karar almak gerekir
E) Kollektif şirket adi şirkete dönüşür
12 )  Komanditer ortak tarafından konulan, paradan başka sermayenin değeri aşağıdakilerden hangisi tarafından biçilir?
A) Ortaklar
B) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
C) Birinci kuruluş genel kurulu
D) Ticaret mahkemesi
E) İkinci kuruluş genel kurulu
13 )  Devletin, konusu kamu hizmeti olan bir anonim şirketin yönetim kuruluna temsilci göndermesinin şartı nedir?
A) Valinin onayı
B) Bakanlığın onayı
C) Yargıcın kararı
D) Denetçilerin tasdiki
E) Esas sözleşmede açıklık bulunması
14 )  Anonim ortaklık genel kurulunda tutulan tutanakta Ticaret Bakanlığı Komiseri’nin imzasının bulunmamasının müeyyidesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kararın iptal ettirilebilir bir karar niteliği taşıması
B) Kararın Ticaret Bakanlığı’nın onamasından sonra geçerli hale gelmesi
C) Kararın yok sayılması
D) Kararın yargıcın onamasıyla geçerli hale gelmesi
E) Kararın denetçilerin imzalamasıyla geçerli hale gelmesi
15 )  Anonim ortaklıkta yönetim kurulu üyeliği aşağıdaki hallerin hangisinde sona ermez?
A) Üyenin iflası
B) Üyenin kefil olması
C) Üyenin hacir altına alınması
D) Üyenin ağır hapis cezası ile mahkûmiyeti
E) Üyenin emniyeti suistimal suçlarından mahkûmiyeti
16 )  Bir anonim ortaklık aşağıdaki hisse senetlerinden hangisini iktisap edemez?
A) Kendi hisse senetlerini
B) Ortağı olduğu anonim ortaklığın hisse senetlerini
C) Ortağı olduğu kollektif ortaklıkların hisse senetlerini
D) Ortağı olduğu limited ortaklıkların hisse senetlerini
E) Ticaret odalarının hisse senetlerini
17 )  Aşağıdaki sona erme hallerinden hangisi, anonim ortaklığın sona erme sebepleri arasında yer almaz?
A) Ortaklık sermayesinin 2/3’ünün kaybı
B) Ortaklardan birinin iflası
C) Ortaklığın amacına ulaşması
D) Ortaklığın iflası
E) Sürenin sona ermesi
18 )  Limited ortaklığın “ortaklarından bağımsız bir varlık” olmasının anlamı nedir?
A) Limited ortaklığın ortaklarının vesayeti altında olması
B) Limited ortaklıktan çıkmanın mümkün olmaması
C) Limited ortaklıktan hiçbir ortağın çıkarılamaması
D) Limited ortaklığın unvanında ortaklardan birinin isminin ve soyadının yer alması
E) Ortaklığın devamı süresince ortaklar arasında değişiklikler olabilmesi
19 )  Kıymetli evrakla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kıymetli evrakın içerdiği hak nakden değerlendirilebilen bir haktır
B) Kıymetli evrak hiçbir hakkı içermez
C) Kıymetli evrakta somutluk ilkesi yürürlüktedir
D) Kıymetli evrakın içerdiği hak başkalarına devredilemez
E) Kıymetli evrak yumuşatılmış şekil şartlarına tabidir
20 )  Açıkça “emre yazılı kaydı” bulunan bir senette poliçede aranan bütün şekil şartları mevcut olup sadece metinde “poliçe” kelimesi yer almıyorsa, bu senede ne ad verilir?
A) Emre yazılı havale
B) Emre yazılı cari hesap
C) Emre yazılı ariyet
D) Emre yazılı vedia
E) Emre yazılı trampa
21 )  Çekte birbirini izleyen birden fazla vade varsa aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?
A) Çek geçersizdir
B) Çek görüldüğünden on gün sonra ödenir
C) Çek görüldüğünde ödenir
D) Çek ibrazdan bir ay sonra ödenir
E) Çek görüldüğünden üç ay sonra ödenir
22 )  Hamile yazılı çekin ciro edilmesi durumunda aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi söz konusu olur?
A) Aval
B) Teminat
C) Teşhis
D) İtibar
E) Temlik
23 )  İmzaların noterce onaylanmadığı bir sözleşmeye dayanan kollektif ortaklık ne sayılır?
A) Tecdit
B) Komandit ortaklık
C) Adi ortaklık
D) Mücerret ortaklık
E) Müşahhas ortaklık
24 )  Düzenleme yeri gösterilmeyen bonolarda düzenleme yeri neresidir?
A) Cirantanın avalistinin ad ve soyadının yanında yazılı yer
B) Keşidecinin avalistinin ad ve soyadının yanında yazılı yer
C) İlk cirantanın ad ve soyadının yanında yazılı yer
D) Keşidecinin ad ve soyadının yanında yazılı yer
E) Son cirantanın ad ve soyadının yanında yazılı yer
25 )  Ortak sayısının üst sınırı kanunla sınırlandırılan ortaklık tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kollektif ortaklık
B) Limited ortaklık
C) Komandit ortaklık
D) Adi ortaklık
E) Anonim ortaklık
26 )  Aşağıdakilerden hangisi, gündemde yer almasa dahi anonim ortaklık genel kurulu bu konuda karar alabilir?
A) Süresi biten yönetim kurulu üyelerinin seçimi
B) Yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açılması
C) Kazancın dağıtımı hakkındaki önerilerin görüşülmesi
D) Denetçilerin ücretlerinin tespiti
E) Bilançonun görüşülmesi
27 )  Aşağıdakilerden hangisi Ticaret Kanunumuzda ticaret ünvanları için belirlenen esaslara uygun değildir?
A) Ticari işletme işleten derneklerin ticaret ünvanı adlarının aynıdır
B) Adı ünvanda bulunan ortak, ortaklıktan ayrılırsa yazılı muvafakatı ile adı ünvandan kalabilir
C) Tüzel kişilerde ünvanı kullanma hakkı tescilin yapıldığı sicil dairesi ile sınırlıdır.
D) Ticari işletme sahibinin ticaret ünvanına dahil olan adı değişirse ünvan olduğu gibi kalabilir
E) Ticaret ünvanı tek başına devredilemez
28 )  Kollektif ortaklıklarda, ortaklığı temsil etme yetkisinin sınırlandırılmasının iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı geçerli olması için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Sınırlandırma mahkemeye tescil ve ilan edilmelidir
B) Sınırlandırma notere bildirilmelidir
C) Aval verilmedir
D) Sınırlandırma ticaret siciline tescil ve ilan edilmelidir
E) Poliçe çekilmelidir
29 )  Yönetim kurulu üyeliği biten ortağın denetçiliğe seçilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekir?
A) Ticaret Bakanlığı Komiseri’nin izni
B) Bakanlığın izni
C) Sermaye Piyasası Kurulu’nun izni
D) Üyenin denetleme kurulunca aklanması
E) Üyenin genel kurulda ibrası
30 )  Anonim ortaklığın asgari sermayesinin on katına kadar arttırılabilmesine kim karar verir?
A) Ticaret Bakanlığı
B) Bakanlar Kurulu
C) Mahkeme
D) Noter
E) Sicil Memuru
A 2.

D 3. D 4. B 5. A 6. E 7. C 8. B 9. E 10. D 11. C 12. A 13. E 14. C 15. B 16. A 17. B 18. E 19. A 20. A 21. C 22. B 23. C 24. D 25. B 26. E 27. C 28. D 29. E 30. B

1. E 2. A 3. B 4. B 5. A 6. E 7. A 8. C 9. E 10. C 11. D 12. E 13. A 14. D 15. B 16. E 17. C 18. A 19. D 20. E 21. A 22. B 23. D 24. D 25. C 26. A 27. B 28. A 29. A 30. A

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.