Anayasa Hukuku

Egitim Dökümanları

1. Aşağıda Atatürk’ten bir alıntı yapılmıştır.

“Zengin bir hatıra mirasına sahip bulunan, beraber yaşamak hususunda müşterek arzu ve muvafakatte samimi olan ve sahip olan mirasın muhafazasına beraber devam hususunda iradeleri müşterek olan insanların birleşmesinden meydana gelen cemiyete millet namı verilir”.

Atatürk’ün savunduğu millet anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Objektif Millet Anlayışı

b) Sübjektif Millet Anlayışı

c) Realist Millet Anlayışı

d) Tarihi Millet Anlayışı

e) İradi Millet Anlayışı

2. Aşağıda verilen paragraf, devletin kökeni hakkında kim tarafından savunulmuştur?

“Devlet sosyolojik anlamda, kaynağını belirli sebeplerin etkisi altında vukua gelen mücadelede, gasp ve yağma da bulur. Dünya tarihinde devlet için, topluca yapılan mücadele, gasp ve yağmadan başka bir kaynaktan bahs edilemez. Sosyolojik anlamda devletin dış görünüşü tahakkümdür; iç görünüşü ise, teb’aların efendiler zümresi tarafından ekonomik yönden sömürülmesidir”.

a) Rousseau

b) Oppenheimer

c) Locke

d) Hobbes

e) Marx

3. 20 Ocak 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanununu, madde 2: “İcra kudreti ve teşrii selahiyeti milletin yegane ve hakiki mümessili olan Büyük Millet Meclisinde tecelli ve temerküz eder”.

Aynı Kanun madde 8: “Büyük Millet Meclisi, hükümetin inkısam eylediği devairi kanunu mahsus mucibince intihap kerdesi olan vekiller vasıtası ile idare eder. Meclis, icrai hususat için vekillere veçhe tayin ve ladelhace bunları tebdil eyler”.

Yukarıda alıntılanan 2 ve 8’inci maddeler ışığında 1921 Anayasamızın kurduğu hükümet şekli aşağıdakilerden hangisidir?

a) Meclis Hükümeti

b) Kuvvetler Birliği ve Görevler Ayrılığı

c) Başkanlık Sistemi

d) Parlamenter sistem

e) Yarı-Başkanlık Sistemi

4. X devletinin bir anayasası ve kendine has yasama, yürütme ve yargı organları vardır. Bununla birlikte X devletinde hem bu devletin kendi hukuku, hem de Y devletinin hukuku uygulanmaktadır. X devletinin dış ilişkileri, Y devleti tarafından yürütülmektedir. Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a) X devleti üniter devlettir.

b) X devleti bir konfederal devlettir.

c) X devleti bir konfedere devlettir.

d) X devleti bir federal devlet tir.

e) X devleti bir federe devlet tir.

5. Aşağıdaki önermelerden hangisi normatif demokrasi teorisine ilişkindir?

a) Seçimlerde genel oy ilkesinin uygulandığı rejim demokratiktir.

b) Etkin siyasal makamların seçimle iş başına geldiği rejim demokratiktir.

c) Temel hak ve özgürlüklerin güvence altında olduğu rejim demokratiktir.

d) Halkın, halk tarafından, halk için yönetildiği rejim demokratiktir.

e) Muhalefetin iktidar olabilme şansına sahip olduğu rejim demokratiktir.

6. Aşağıdakilerden hangisi devletin bir unsurudur?

a) Egemenlik

b) Meşruluk

c) Adalet

d) Eşitlik

e) Dayanışma

7. Egemenlik kavramını bugünkü anlamıyla ilk ortaya atan ve bu kavramı sistemli bir şekilde inceleyen düşünür kimdir?

a) Montesquieu

b) Bodin

c) Rousseau

d) Hobbes

e) Renan

8. X devletinde yürütme organı Kral ve Kabineden oluşmaktadır. Kabine ise, Kralın atadığı başbakan ve onun atadığı bakanlardan oluşmaktadır. Bakanların parlâmento karşısında hem kollektif hem bireysel sorumluluğu vardır. Bu verilere göre, X devletinin hükümet sistemi hakkında ne söylenebilir?

a) X devleti anti-demokratik bir krallıktır.

b) X devletinde başkanlık rejimi vardır.

c) X devletinde parlâmenter sistem vardır.

d) X devletinde yarı-başkanlık sistemi vardır.

e) X devletinde meclis hükümeti sistemi vardır.

9. X ülkesinde Cumhurbaşkanı yasama organı tarafından seçilmektedir. Hükümet yasamanın içinden çıkmakta ve yasama organının güvensizlik oyuyla düşürülebilmektedir. X ülkesinin hükümet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Başkanlık Sistemi

b) Parlâmenter Sistem

c) Yarı-Başkanlık Sistemi

d) Meclis Hükümeti

e) Kuvvetler Birliği Sistemi

10. X devletinde milletvekilleri düzenli olarak yapılan seçimlerle iş başına gelmektedir. Kanunlar bu milletvekillerinin oluşturduğu parlâmento tarafından yapılmakta, ancak parlâmentonun kabul ettiği kanunlar, zaman zaman referanduma sunulmakta ve referendumda kabul edilirlerse yürürlüğe girmektedirler.Bu verilere göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) X devletinde doğrudan demokrasi uygulanmaktadır.

b) X devletinde yarı-doğrudan demokrasi uygulanmaktadır.

c) X devletinde temsili demokrasi uygulanmaktadır.

d) X devletinin hükümet sistemi parlamenter sistemdir.

e) Hiçbiri.

1. 1215 Tarihli İngiliz Büyük Hürriyet Fermanı (Magna Carta) hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a) Dünyada biçimsel anlamda mevcut olan ilk anayasadır.

b) Anayasacılık hareketleri Magna Carta ile başlar.

c) Biçimsel anlamda anayasa değildir, çünkü kanundan daha zor değiştirilmez.

d) Bir anayasa değildir, çünkü yeni bir devlet düzeni kurmamıştır.

e) Bir anayasa değildir, çünkü halkın katılımı olmadan hazırlanmıştır.

2. Aşağıdakilerden hangisi federalizmin bir özelliği değildir?

a) Federalizm, kanunlarla güvence altına alınmış yerel düzeyde bir yetki bölüşümüdür.

b) Her federal devlette yetki uyuşmazlıklarını çözmekle görevli bir yüksek mahkeme vardır.

c) Her federe devletin kendine özgü yasama, yürütme ve yargı organları vardır.

d) Her federal devlette mutlaka iki meclis vardır.

e) Hiçbiri

3. “Devlet de tabiat kanunlarına göre kendiliğinden meydana gelen ve diğer canlı varlıklar gibi doğan, büyüyen ve varlığını kaybeden bir organizmadır. Organik bir birlik, bir bütün olan devlet, tabiatın eseridir. Devlet insan tabiatının zaruri ve farkına varmadan vuku bulan gelişmesinin sonucudur”.

Bu paragrafta devletin kökeni hakkında dile getirilen teori kim tarafından savunulmuş olabilir?

a) Aristo

b) Oppenheimer

c) Rousseau

d) Spencer

e) Locke

4. X ülkesinde devlet başkanı halk tarafından 4 yıl süre ile seçilmekte ve görev süresi dolmadan güvensizlik oyuyla görevine son verilememektedir. Devlet başkanı da parlâmentoyu feshetme yetkisine sahip değildir. Bu ülke kuvvetler ayrılığı/birliği bakımından hangi hükümet sistemine örnektir?

a) Meclis Hükümeti

b) Kuvvetler Birliği ve Görevler Ayrılığı

c) Kuvvetler Birliği

d) Başkanlık Sistemi

e) Parlamenter Sistem

5. “Devlet düzeni” ile “çete düzeni” arasındaki fark, aşağıdakilerden hangisidir?

a) Devletin kullandığı cebir meşrudur, çete düzeninin kullandığı cebir ise gayri-meşrudur.

b) Çete düzeninin kuralları çete lideri tarafından konur. Oysa devlet düzeninin kuralları meşru otorite tarafından konulur.

c) Çete düzeninin cebri ile hukuk düzeninin cebri arasında nitelik bakımından değil, nicelik bakımından bir fark vardır.

d) Cebir düzeni olmaları bakımından çete düzeni ile devlet düzeni arasında fark yoktur.

e) Çete düzeninin cebri çetenin özel çıkarlarını korumak için kullanılır. Devlet düzeninin cebri ise toplumun genel çıkarı için kullanılır.
1. Skolanga’da devlet başkanı kabile şefleri tarafından seçilmekte ve ömür boyu görevde kalmaktadır. Cumhurbaşkanlığına aday olabilmek için ülkenin on kabilesinden birinin şefi olmak gerekmektedir. Skolanga’da kanunlar, halk tarafından seçilen Halk Meclisi tarafından yapılmaktadır. Skolanga hükümeti Halk Meclisine karşı sorumludur. Skolanga da bir de “Kabile Şefleri Meclisi” vardır. Uluslararası andlaşmaları onaylama yetkisi bu meclise aittir. Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a) Skolanga parlamenter sisteme sahiptir.

b) Skolanga bir monarşidir.

c) Skolanga bir devlet değil, kabileler topluluðudur.

d) Skolanga anti-demokrtaik bir devlettir.

e) Hiçbiri

2. Kuvvetler ayrılığı teorisini ortaya atan ünlü Fransız düşünürün adının doğru yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Montesqueu

b) Montesque

c) Montesqieu

d) Montesqeue

e) Montesquieu

3. Aşağıdakilerden hangisi Federal Alman anayasa düzeninin özelliği değildir?

a) Federalizm

b) Yarı-doğrudan demokrasi

c) Parlamentarizm

d) Cumhuriyetçilik

e) Hiçbiri

4. Aşağıdaki ülkelerden hangisi bir parlamenter hükümet sistemine sahip değildir?

a) Belçika

b) Fransa III. Cumhuriyet

c) Fransa IV. Cumhuriyet

d) İsviçre

e) Hiçbiri

5. Aşağıdakilerden hangisi İsviçre anayasal sisteminin bir özelliği değildir?

a) Federalizm

b) Parlamentarizm

c) İki meclislilik

d) Yarı-doğrudan demokrasi

e) Cumhuriyetçilik

6. X ülkesinin anayasasına göre anayasayı değiştirmek için parlamentonun üye tamsayısının 2/3 çoğunluğu ile değişiklik teklifini kabul etmesi gerekmektedir. Varsayalım ki, X ülkesinde anayasa değişiklik teklifi parlamentonun üye tamsayısının 3/5 çoğunluğu ile kabul edilmiş ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak resmi gazetede yayımlanıp yürürlüğe girmiştir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Ortada bir asli kurucu iktidar olayı vardır.

b) Ortada bir tali kurucu iktidar olayı vardır.

7. X ülkesinde Sağlık Bakanı hakkında görevini kötüye kullanmak suçlamasıyla meclis soruşturması açılmış, arkasından da Sağlık Bakanı Meclis tarafından güvensizlik oyuyla görevinden düşürülmüştür.

a) X ülkesinde bir baþkanlık sistemi geçerlidir.

b) X ülkesinde parlamenter rejim geçerlidir.

8. X ülkesinde Parlamento Y kanununu kabul etmiştir. Bu ülkenin anayasasına uygun olarak 500.000 seçmen imza toplayarak kanun hakkında referendum düzenlenmesi için başvurmuşlardır.

a) Burada bir halk teşebbüsü vardır.

b) Burada bir halk vetosu vardır.

9. X ülkesinde kendisine A ismi verilen merkezi devlet ile kendilerine B ismi verilen yerel birimler arasında kanunlarla güvence altına alınmış bir yetki bölüşümü yapılmıştır. Bu bölüşüme göre, burada sayılan yetkiler A biriminin sayılmayan yetkiler ise B birimlerine aittir. Bu iki tür birim arasında çıkacak yetki uyuşmazlıkları kendisine “Yüksek Mahkeme” adi verilen bir organ tarafından çözümlenecektir. Bu verilere göre:

a) Ortada bir federal devlet vardır.

b) Ortada bir üniter devlet vardır.

10. 1990’lı yılların başında Doğu Avrupa ve Eski SSCB’nin yerine kurulan devletlerin devlet başkanlarını genellikle

a) parlamentolar seçer.

b) halk seçer.
Klasik Soru: 1982 Anayasası ortamında, varsayalım ki, A seçim çevresinde milletvekili adayı M, eğer seçilirse seçim bölgesine üniversite kurulması için kanun teklifi vereceğini seçim çalışmalarında vaad etmiş, ne var ki seçildikten sonra, böyle bir kanun teklifi vermediği gibi, seçim bölgesine bir daha da uğramamıştır. Milletvekili M hakkında bir şey yapılabilir mi? Yapılamaz mı? Neden? (Cevabı izleyen boşluğa yazınız. Gerekçesiz doğru cevaba puan verilmez):

Test Soruları:

1. Varsayalım ki, “X sayılı İstanbul’un Sağlıklı ve Düzenli Kentleşmesinin Sağlanması Hakkında Tüzük” ile şu hüküm getirilmiş olsun: “İstanbul Büyük Şehir Belediyesi sınırları içinde yerleşmek Belediye Başkanlığının iznine bağlıdır”. Bu düzenleme Anayasaya uygun mudur?

a) Söz konusu düzenleme Anayasaya aykırıdır. Çünkü, Anayasamızın 23’üncü maddesinde yerleşme hürriyeti güvence altına alınmıştır. Herkes hiç bir sınırlamaya tabi olmaksızın Türkiye sınırları içinde istediği yere yerleşebilir.

b) Söz konusu düzenleme Anayasaya aykırıdır. Çünkü, sınırlama kanunla yapılmamıştır.

c) Söz konusu düzenleme Anayasaya uygundur. Çünkü, kamu makamları, örneğimizde Belediye, o yer için kamu yararı düşüncesi ile bir takım düzenlemeler yapabilir.

d) Söz konusu düzenleme Anayasaya uygun veya aykırı olabilir. Önemli olan yerleşme izninin verilmesinde din, dil, ırk, etnik grup, gelinen bölge vb. bakımlardan ayrımcılık yapılmamasıdır.

e) Söz konusu düzenleme Anayasaya uygundur. Sağlıklı kentleşme günümüzde önemlidir. Devletin ve kamu makamlarının en önemli görevlerinden biri de yurttaşlara sağlıklı bir çevrede yaşama imkanı sağlamaktır.

2. Aşağıdakilerden hangisi hem olağan, hem de olağanüstü dönemlerde, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasının bir sınırıdır.

a) Genel ve özel sebeplere uygunluk

b) Kanunla sınırlama

c) Anayasanın sözüne ve ruhuna uygunluk

d) Ölçülülük ilkesi

e) Demokratik toplum düzenin gereklerine uygunluk

3. Anayasa değişikliği usulü hakkında aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Cumhurbaşkanı, TBMM’nin üye tamsayısının 3/5 çoğunluk ile kabul ettiği bir anayasa değişikliğini halkoyuna sunabilir.

b) Cumhurbaşkanı, TBMM’nin üye tamsayısının 3/5 çoğunluk ile kabul ettiği bir anayasa değişikliğini bir defa daha görüşülmek üzere geri gönderebilir.

c) Cumhurbaşkanının b şıkkında belirtilen koşulla geri gönderdiği anayasa değişikliğini TBMM ancak üye tamsayısının 2/3 çoğunluğuyla kabul edebilir.

d) Cumhurbaşkanının geri göndermesi üzerine TBMM’nin 2/3 çoğunlukla kabul ettiği anayasa değişikliğini, Cumhurbaşkanı artık 15 gün içinde Resmi Gazete’de yayımlamak zorundadır.

e) Hiçbiri

4. Kuvvetler ayrılığı teorisini ortaya atan ünlü Fransız düşünürün adının doğru yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Montesque

b) Montesqiue

c) Montesqeue

d) Montesqeiue

e) Montesquieu

5. 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Bakanlar değil, başbakan milletvekili olmak zorundadır.

b) Başbakan değil, bakanlar milletvekili olmak zorundadır.

c) Hem başbakan, hem bakanlar milletvekili olmak zorundadır.

d) Ne başbakan, ne de bakanlar milletvekili olmak zorundadır.

e) Hiçbiri

6. Kanun Hükmünde Kararnameler ile aşağıdakilerden hangisi hakkında düzenleme yapılamaz?

a) Ormanlar

b) Futbol maçları

c) Yüksek öğretim kurumları

d) Dernekler

e) Valilikler

7. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenebilir?

a) Milletlerarası andlaşmaların uygun bulunmasına dair kanunlar

b) TBMM içtüzüğü

c) Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri

d) Milli Güvenlik Konseyi döneminde çıkarılan kanunlar

e) Sıkıyönetim ilan kararı

8. Olağanüstü hal ve sıkıyönetim dönemleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Basın sansür edilemez.

b) Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez.

c) Mahkeme kararı olmadan kimse suçlu sayılamaz.

d) Kimse düşüncelerini açıklamaya zorlanamaz.

e) Hiçbiri.
1. Anayasa değişikliği usulü hakkında aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Cumhurbaşkanı, TBMM’nin üye tamsayısının 3/5 çoğunluk ile kabul ettiği bir anayasa değişikliğini halkoyuna sunabilir.

b) Cumhurbaşkanı, TBMM’nin üye tamsayısının 3/5 çoğunluk ile kabul ettiği bir anayasa değişikliğini bir defa daha görüşülmek üzere geri gönderebilir.

c) Cumhurbaşkanının b şıkkında belirtilen koşulla geri gönderdiği anayasa değişikliğini TBMM ancak üye tamsayısının 2/3 çoğunluğuyla kabul edebilir.

d) Cumhurbaşkanının geri göndermesi üzerine TBMM’nin 2/3 çoğunlukla kabul ettiği anayasa değişikliğini, Cumhurbaşkanı artık 15 gün içinde Resmi Gazete’de yayımlamak zorundadır.

e) Hiçbiri

2. Kanun Hükmünde Kararnameler ile aşağıdakilerden hangisi hakkında düzenleme yapılamaz?

a) Futbol maçları

b) Dernekler

c) Yüksek öğretim kurumları

d) Valilikler

e) Ormanlar

3. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenebilir?

a) TBMM içtüzüğü

b) Milletlerarası andlaşmaların uygun bulunmasına dair kanunlar

c) Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri

d) Sıkıyönetim ilan kararı

e) Milli Güvenlik konseyi döneminde çıkarılan kanunlar

4. Kuvvetler ayrılığı teorisini ortaya atan ünlü Fransız düşünürün adının doğru yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Montesque

b) Montesqiue

c) Montesqeue

d) Montesqeiue

e) Montesquieu

5. 1982 Anayasasının kurduğu sistemin genel olarak hukuk devleti ilkesine uygun olduğu söylenebilir. Ne var ki bu Anayasanın kurduğu sistemde hukuk devleti ilkesi yle bağdaşması güç olarak görülebilecek bir kaç husus vardır. Bunlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kanuni hakim güvencesi bakımından Anayasanın öngördüğü bir takım istisnalar vardır.

b) Yasama organının hukuka bağlılığı sorunu 1982 Anayasasında tartışmalıdır.

c) Yargı tam anlamıyla bağımsız değildir. Zira, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Başkanı Adalet Bakanıdır.

d) Uyarma ve kınama disiplin cezalarına karşı yargı yolu kapalıdır.

e) Valilerin olağanüstü nedenlerle yaptığı idari işlemlere karşı dava açılamaz.

6. 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Hem başbakan, hem bakanlar milletvekili olmak zorundadır.

b) Ne başbakan, ne de bakanlar milletvekili olmak zorundadır.

c) Bakanlar değil, başbakan milletvekili olmak zorundadır.

d) Başbakan değil, bakanlar milletvekili olmak zorundadır.

e) Hiçbiri

7. Aşağıdakilerden hangisi hem olağan, hem de olağanüstü dönemlerde, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasının bir sınırıdır.

a) Genel ve özel sebeplere uygunluk

b) Kanunla sınırlama

c) Anayasanın sözüne ve ruhuna uygunluk

d) Ölçülülük ilkesi

e) Demokratik toplum düzenin gereklerine uygunluk

8. Aşağıda yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisinin Hükümeti denetleme araçlarından hangisi hükümetin düşmesine yol açabilir?

a) Soru

b) Genel Görüşme

c) Meclis Araştırması

d) Meclis Soruşturması

e) Hiçbiri

9. Olağanüstü hal ve sıkıyönetim dönemleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez.

b) Basın sansür edilemez.

c) Kimse düşüncelerini açıklamaya zorlanamaz.

d) Mahkeme kararı olmadan kimse suçlu sayılamaz.

e) Hiçbiri.

10. Varsayalım ki, “X sayılı İstanbul’un Sağlıklı ve Düzenli Kentleşmesinin Sağlanması Hakkında Tüzük” ile şu hüküm getirilmiş olsun: “İstanbul Büyük Şehir Belediyesi sınırları içinde yerleşmek Belediye Başkanlığının iznine bağlıdır”. Bu düzenleme Anayasaya uygun mudur?

a) Söz konusu düzenleme Anayasaya aykırıdır. Çünkü, Anayasamızın 23’üncü maddesinde yerleşme hürriyeti güvence altına alınmıştır. Herkes hiç bir sınırlamaya tabi olmaksızın Türkiye sınırları içinde istediği yere yerleşebilir.

b) Söz konusu düzenleme Anayasaya aykırıdır. Çünkü, sınırlama kanunla yapılmamıştır.

c) Söz konusu düzenleme Anayasaya uygundur. Çünkü, kamu makamları, örneğimizde Belediye, o yer için kamu yararı düşüncesi ile bir takım düzenlemeler yapabilir.

d) Söz konusu düzenleme Anayasaya uygun veya aykırı olabilir. Önemli olan yerleşme izninin verilmesinde din, dil, ırk, etnik grup, gelinen bölge vb. bakımlardan ayrımcılık yapılmamasıdır.

e) Söz konusu düzenleme Anayasaya uygundur. Sağlıklı kentleşme günümüzde önemlidir. Devletin ve kamu makamlarının en önemli görevlerinden biri de yurttaşlara sağlıklı bir çevrede yaşama imkanı sağlamaktır.

1. “Cumhuriyet ile demokrasi arasında bir ilişki yoktur”. Bu önermenin doğruluğunu / yanlışlığını ampirik olarak kanıtlayınız. .

2. Rasyonelleştirilmiş parlâmentarizmin bir unsurunu yazınız.

3. X ülkesi parlâmenter bir demokrasidir. Ülkede A ve B olmak üzere iki güçlü parti ve birden çok küçük parti vardır. Büyük partiler kendi aralarında koalisyon kurmayı reddetmektedirler. Seçimlerden sonra A partisinin liderinin kurduğu hükümet bir yıl sonra güvensizlik oyuyla düşürülmüştür. X ülkesinde Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini bu sefer B Partisinin liderine vermiştir. Ama B partisinin lideri iki ay geçmesine rağmen hükümeti kurup güvenoyu alamamıştır. Cumhurbaşkanı bu sefer tekrar, A partisinin liderine, hükümeti kurma görevini önermiş, ama o bu öneriyi reddetmiştir. X ülkesi, içine düştüğü krizden anayasal olarak nasıl kurtulabilir?

4. İki-parti sisteminin erdemlerinden ikisi şunlardır:

a) Rejim üzerinde ılımlılaştırıcı ve merkeze yaklaştırıcı etkisi vardır.

b) Seçmenlere alternatif politikalar arasında açık bir tercih yapma imkanı sunar.

Bu iki erdemi karşılıklı ilişkisi bakımından değerlendiriniz

5. Türkiye’de şu an, yarı-başkanlık sistemi kurmak için Anayasada yapılması gereken asgari değişiklik veya değişiklikler nelerdir?

1. Cumhurbaşkanının TBBM tarafından kabul edilen kanun teklifi ve tasarıları konusunda birtakım yetkileri vardır. Bu konuda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Cumhurbaşkanı beğendiği bir kanunu 15 gün içinde Resmi gfazetede yayımlayabilir.

b) Cumhurbaşkanı beğenmediği kanunu referanduma sunabilir.

c) Cumhurbaşkanı beğenmediği kanunu bir defa daha görüşülmek üzere TBMM’ne geri gönderebilir.

d) Meclis, geri gönderilen kanunu aynen kabul etmişse Cumhurbaşkanı bu kanunu artık Resmi Gazetede yayımlamak zorundadır.

e) Cumhurbaşkanı beğenmediği kanunu Resmi Gazetede yayımladıktan sonra Anayasa Mahkemesinde iptal davası açabilir.

2. Normal koşullarda, TBMM’nin usulüne uygun olarak bir kanun kabul etmesi için, gerekli asgari kabul oy sayısı na aşağıdakilerden hangisi en yakındır?

a) 92

b) 110

c) 139

d) 226

e) 276

3. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Devletinin Anayasada belirtilen niteliklerinden biri değildir?

a) Atatürk milliyetçiliği

b) İnsan haklarına saygı

c) Devletçilik

d) Laiklik

e) Cumhuriyetçilik

4. Aşağıdakilerden hangisi bir pozitif statü hakkı dır?

a) Din hürriyeti

b) Konut dokunulmazlığı

c) Dernek hürriyeti

d) Sağlık hakkı

e) Haberleşme hürriyeti

5. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası arasında temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması sistemi bakımından çok az fark vardır. Bu farklardan bir tanesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) 1961 Anayasasında, sınırlandırmanın Anayasanın ruhuna uygun olması şartı yoktur.

b) 1961 Anayasasında genel sebeplere uygunluk şartı yoktur.

c) 1961 Anayasasında özel sebeplere uygunluk şartı yoktur.

d) 1961 Anayasasında sınırlamanın kanunla yapılması şartı yoktur.

e) 1961 Anayasası demokratik toplum düzeninin gerekleri ne uygunluk şartı yoktur.

6. X devletinde yürütme organı Kral ve Kabineden oluşmaktadır. Kabine ise, Kralın atadığı başbakan ve onun atadığı bakanlardan oluşmaktadır. Bakanların parlâmento karşısında hem kollektif, hem bireysel sorumluluğu vardır. Bu verilere göre, X devletinin hükümet sistemi hakkında ne söylenebilir?

a) X devleti anti-demokratik bir krallıktır.

b) X devletinde başkanlık rejimi vardır.

c) X devletinde parlâmenter sistem vardır.

d) X devletinde yarı-başkanlık sistemi vardır.

e) X devletinde meclis hükümeti sistemi vardır.

7. Ülkemizde Anayasa mahkemesi üyeleri şöyle seçilmektedir. Belli bir takım kurumlar üç aday göstermekte, bunlardan birisi Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesine üye seçiminde aday gösterme yetkisine sahip değildir.

a) Danıştay

b) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

c) Sayıştay

d) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

e) Yükseköğretim Kurulu

8. Bursa Asliye Ceza Mahkemesi önünde görülmekte olan davasında sanık S, kendisine uygulanacak olan Kanunun Anayasaya aykırı olduğunu duruşmada iddia etmiş, bu iddiası mahkeme tarafından ciddi görülmüş ve sorun Anayasa Mahkemesine gönderilmiştir. Ortada ne tür anayasaya uygunluk denetimi vardır?

a) Soyut norm denetimi

b) İtiraz yolu

c) İptal davası

d) Bireysel başvuru

e) Hiçbiri

9. Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri ile düzenlenemez?

a) Dernek kurma hakkı

b) Basın hürriyeti

c) Valilikler

d) İbadet hürriyeti

e) Hiçbiri

10. Milletvekili A Meclis Genel Kurulunda bir konuşma yaparken, Milletvekili B’ye hakaret etmiştir.

a) Milletvekili A, hakkında ceza davası açılabilmesi için Meclis tarafından dokunulmazlığının kaldırılması gerekir.

b) Milletvekili A’nın TBMM üyeliği sona erince hakkında soruşturma açılır.

c) Milletvekili A hakkında hiçbir şey yapılamaz.

d) Milletvekili A hakkında ceza davası açılamaz, ama hukuk davası açılıp tazminat istenebilir.

e) Hiçbiri.

1. Her federal devletin parlamentosu kaçınılmaz olarak iki-meclislidir. Neden?

2. Varsayalım ki, temsili demokrasinin uygulandığı A devletinin X ili, bugün, A devletinden ayrılarak bağımsız bir devlet kurmuştur. Kurulan yeni devlet, A devleti tarafından tanınmıştır. 1995 yılı genel seçimlerinde bu X ilinden seçilen milletvekillerinin A devleti bakımından milletvekillikleri sona erer mi? (a veya b şıkkını tercih ettikten sonra nedenini açıklayınız). (20 p).

a) Evet, sona erer. b) Hayır, sona ermez.

b) Çünkü

3. X Anayasasının Y Maddesi: “Millet Meclisi Başbakana karşı güvensizliğini, ancak üyelerinin çoğunluğu ile ona bir halef seçmek ve Cumhurbaşkanından Başbakanı azletmesini istemek suretiyle gösterebilir. Cumhurbaşkanı bu isteğe uymak ve seçilen kişiyi atamak zorundadır”.

a) Yukarıdaki maddenin ifade ettiği şeye anayasa hukuku dilinde ne denir?

b) Yukarıdaki madde muhtemelen hangi devletin anayasasından alınmıştır?

4. “Biz kendi isteğimizle ve krallık otoritemizin serbest kullanımı ile, bizim için olduğu kadar haleflerimiz için de, her zaman, bu anayasayı tebamıza bahşediyor , ihsan ediyor, devir ve ferağ ediyoruz”.

Bu cümlelerle başlayan bir anayasa muhtemelen hangi usûl ile yapılmıştır? Neden? (20 p). . . . . . .. . . . . . . . . . . . .5. “Türkiye’de ‘gensoru’ ve Amerika Birleşik Devletleri’nde ‘suçlama (impeachment)’ aynı amaca hizmet eden iki kurumdur. Türkiye’de ‘gensoru’ ile Başbakan, ABD’de ise ‘suçlama (impeachment)’ ile Başkan görevden alınabilir”.

Yukarıdaki ifade doğru mudur? Yanlış mıdır? Neden? (a veya b şıkkını seçtikten sonra nedenini açıklayınız. Gerekçesiz doğru cevaba puan verilmez.) (20 p).

a) Doğrudur. b) Yanlıştır

Çünkü .
1. Her federal devletin parlamentosu kaçınılmaz olarak iki-meclislidir. Neden?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Varsayalım ki, X ili, bugün, Türkiye Cumhuriyetinden ayrılarak bağımsız bir devlet kurmuştur. Kurulan yeni devlet, Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmıştır. 1995 yılı genel seçimlerinde bu X ilinden seçilen milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelikleri sona erer mi? (a veya b şıkkını yuvarlak içine aldıktan sonra nedenini açıklayınız).

a) Evet, sona erer. b) Hayır, sona ermez.

Çünkü .

3. Milletvekili A, Meclis Genel Kurulu konuşmacı kürsüsünde konuşma yaparken kendisine sataşan milletvekili B’yi silahını çekerek vurmuştur. B kaldırıldığı hastanede ölmüştür. Milletvekili A hakkında bir şey yapılabilir mi? (“a” veya “b” şıkkını seçtikten sonra nedenini açıklayınız).

a) Yapılamaz. Çünkü.

b) Yapılabilir (Bu halde yapılacak şeyin ne olduğunu ve bunun için izlenecek usûlü belirtiniz) .

4. “Türkiye’de ‘gensoru’ ve Amerika Birleşik Devletleri’nde ‘suçlama (impeachment)’ aynı amaca hizmet eden iki kurumdur. Türkiye’de ‘gensoru’ ile Başbakan, ABD’de ise ‘suçlama (impeachment)’ ile Başkan görevden alınabilir”.

Yukarıdaki ifade doğru mudur? Yanlış mıdır? Neden? (a veya b şıkkını seçtikten sonra nedenini açıklayınız. Gerekçesiz doğru cevaba puan verilmez.) (20 p).

b) Doğrudur. b) Yanlıştır

Çünkü

5. 30 milletvekili tarafından verilen X sayılı kanun teklifi TBMM’de 190 (yüzdoksan) milletvekili hazır olduğu halde görüşülmüş ve 130 (yüzotuz) milletvekilinin kabul oyu ile kabul edilmiştir. Daha sonra bu kanun Cumhurbaşkanı tarafından 15 gün içinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

I) Söz konusu kanun Anayasaya uygun mudur? Aykırı mıdır?

a) Uygundur. b) Aykırıdır.

Çünkü .

II) Eğer b şıkkını seçtiyseniz (yani “aykırıdır” demişseniz), bu kanun aleyhine Anayasa Mahkemesinde hangi süre içinde kimler iptal davası açabilirler?

1. Her federal devletin parlamentosu kaçınılmaz olarak iki-meclislidir. Neden?

2. Varsayalım ki, temsili demokrasinin uygulandığı A devletinin X ili, bugün, A devletinden ayrılarak bağımsız bir devlet kurmuştur. Kurulan yeni devlet, A devleti tarafından tanınmıştır. 1995 yılı genel seçimlerinde bu X ilinden seçilen milletvekillerinin A devleti bakımından milletvekillikleri sona erer mi? (a veya b şıkkını tercih ettikten sonra nedenini açıklayınız). (20 p).

a) Evet, sona erer. b) Hayır, sona ermez.

b) Çünkü .

3. X Anayasasının Y Maddesi: “Millet Meclisi Başbakana karşı güvensizliğini, ancak üyelerinin çoğunluğu ile ona bir halef seçmek ve Cumhurbaşkanından Başbakanı azletmesini istemek suretiyle gösterebilir. Cumhurbaşkanı bu isteğe uymak ve seçilen kişiyi atamak zorundadır”.

a) Yukarıdaki maddenin ifade ettiği şeye anayasa hukuku dilinde ne denir?

b) Yukarıdaki madde muhtemelen hangi devletin anayasasından alınmıştır?

KAYNAK:
WWW.anayasa.gen.tr
bkz.:https://home.ku.edu.tr/~kgozler/sinavlar.htm

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.